Συνεχίζεται το πρόγραµµα - µαµούθ της επιχορήγησης (γιαδιάστηµα 12 µηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότησητων εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστηµα 18 µηνών. Ξεκίνησετην Τρίτη, 8-2-2011 και συνεχίζεταιη ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων γιασυµµετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέαστο τροποποιηµένο πρόγραµµα του OΑΕ∆ για την επιχορήγηση (γιαδιάστηµα 12 µηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστηµα18 µηνών. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόµατα µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος αιτήσεων ύστερα από την κάλυψη των θέσεων. Oι αλλαγές που επήλθαν στο πρόγραµµα αφορούν τα εξής σηµεία:1Oι επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 50 ατόµων µπορούν να επιχορηγούνται στο εξής για 30 εργαζοµένους κατ’ ανώτατο όριο αντί των 80 που ίσχυε µε το προηγούµενο πρόγραµµα.

2Στο νέο πρόγραµµα δύνανται να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που απασχολούν έναν εργαζόµενο µε πλήρη απασχόληση. Στην κατηγορία αυτή η επιδότηση αντιστοιχεί στο 75% των µηνιαίων εργοδοτικών εισφορών.

3Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, η ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικώνετών. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.

κατα τα λοιπα ο προϋπολογισµός του προγράµµατος φθάνει τα 992.000.000 ευρώ.

O εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει πέραν των επιδοτουµένων και αντίστοιχο αριθµό προσωπικού µε µη επιδοτούµενους εργαζοµένους. Προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραµµα είναι η µη πραγµατοποίηση απολύσεων προσωπικού τρεις µήνες πριν την υποβολή αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ’ όλη τη διάρκειά του. Σε περίπτωση απολύσεων προσωπικού οφείλει να έχει αντικαταστήσει τον µισθωτό έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Το πρόγραµµα δίνειέµφαση στις ειδικές οµάδες εργαζοµένων,δηλαδή: άτοµα µε αναπηρία και εργαζοµένους ηλικίας 50 ετών και άνω.

O Oαεδ καλυπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες εργοδοτικέςεισφορές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για όλους τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Το ποσό επιχορήγησης φθάνει το 100% των εισφορώνγια επιχειρήσεις µε δύο εργαζοµένουςκαι άνω και το 75% για τις επιχειρήσεις µε ένα άτοµο πλήρους απασχόλησης. Oι εισφορές υπολογίζονται µε βάση τις πραγµατικές µηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων- επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχριτου ύψους των: 2.000 ευρώ για τα άτοµα µε αναπηρία, 1.800 ευρώ για εργαζόµενους ηλικίας 50 ετών και άνω και 1.300 ευρώ για τους κοινούς εργαζοµένους.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του OΑΕ∆ στηδιεύθυνση www. oaed.gr

πηγή.madata.gr