Μείωση 6,9% κατέγραψε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το 2010. Διαμορφώθηκε σε 24,04 δισ. ευρώ, έναντι 25,8 δισ. ευρώ το 2009.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος η μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών σε ετήσια βάση, αντανακλά κυρίως τη μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των υπηρεσιών. Αντίθετα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων περιορίστηκε σημαντικά, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων παρουσίασε μικρή αύξηση

Ειδικότερα

Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε πέρυσι σε 28,2 δισ. ευρώ, έναντι 30,7 δισ. ευρώ το 2009. Ο περιορισμός του συνολικού ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 2,5 δισ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 3,8 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι πληρωμές για εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων μειώθηκαν κατά 3,9 δισ. ευρώ ή 12,6%, ενώ οι εισπράξεις από τις αντίστοιχες εξαγωγές μειώθηκαν μόνο κατά 150 εκατ. ευρώ ή 1,3%. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,0 δισ. ευρώ ή 13,6%, ενώ οι καθαρές πληρωμές για αγορές πλοίων αυξήθηκαν κατά 264 εκατ. ευρώ ή 7,9%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών ανήλθε το 2010 σε 13,2 δισ. ευρώ, έναντι 12,6 δισ. ευρώ το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως στη μείωση των καθαρών πληρωμών για λοιπές υπηρεσίες.

 Οι ακαθάριστες εισπράξεις από την εμπορική ναυτιλία παρουσίασαν άνοδο κατά 13,8% και διαμορφώθηκαν σε 15,4 δισ. ευρώ, έναντι 13,5 δισ. ευρώ το 2009. Αντίθετα, οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες περιορίστηκαν, καθώς οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 786 εκατ. ευρώ ή 7,6% και διαμορφώθηκαν σε 9,6 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε πέρυσι στα 9,2 δισ. ευρώ, κατά 244 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2009, αντανακλώντας την αύξηση των καθαρών πληρωμών κυρίως για τόκους, μερίσματα και κέρδη και δευτερευόντως για αμοιβές.

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων μειώθηκε κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2009, στα 230 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή προέκυψε από το γεγονός ότι τα μεταναστευτικά εμβάσματα εμφάνισαν καθαρές μεταβιβαστικές πληρωμές ύψους 98 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών εισπράξεων ύψους 444 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) μειώθηκαν κατά 520 εκατ. ευρώ.

Το Δεκέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε σημαντική μείωση στα 1,89 δισ. ευρώ, έναντι 3,07 δισ. ευρώ το Δεκέμβριο 2009, υποχωρώντας κατά 38,5%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον περιορισμό του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και – πολύ λιγότερο -- στη μικρή αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών. Οι εξελίξεις αυτές υπεραντιστάθμισαν την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου των εισοδημάτων και τη μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου των τρεχουσών μεταβιβάσεων.