«Στο παρά ένα» της διορίας (που λήγει την Παρασκευή) για να μπορέσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο, όπου επαναλαμβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες οι εφορίες ενέκριναν –εδώ και ένα μήνα τώρα- τα αιτήματα πληρωμής χρεών με δόσεις.

Παρά την εγκύκλιο πάντως -που τόσο καθυστερημένα απέστειλε στις εφορίες το υπουργείο- η ταλαιπωρία των πολιτών που έσπευσαν να κάνουν ρύθμιση τις τελευταίες μέρες είναι μεγάλη, καθώς το δικαστικό τμήμα και το τμήμα εσόδων δεκάδων ΔΟΥ τελεί υπό μετακόμιση. Έτσι αναγκάζονται να πηγαίνουν από τη μία Εφορία στην άλλη, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις σχηματίζονται ουρές από κόσμο που ανήκει σε δύο ή και τρεις άλλες ΔΟΥ που έχουν πια καταργηθεί η συστεγάζονται.

Παρότι η αποστολή της εγκυκλίου δημιουργεί υποψίες για νέα παράταση της διορίας που λήγει στις 30/3 για τους ενδιαφερόμενους, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εξέφραζαν τη διαφωνία τους με μια τέτοια εξέλιξη.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει η εγκύκλιος, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις ή τμηματικής καταβολής σε 2 έως και 24 μηνιαίες δόσεις ή σε 25 έως 60 μηνιαίες δόσεις, ειδικά για όσους αποδεικνύουν οικονομική αδυναμία.

Φυσικά πρόσωπα με βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 10.000 ευρώ καθώς και εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.) με βασικές οφειλές μέχρι 75.000 ευρώ προς τις Εφορίες ή τα Τελωνεία μπορούν μέχρι τις 30-3-2012 να υποβάλουν αιτήσεις για να ρυθμίσουν την εξόφληση των χρεών αυτών είτε εφάπαξ με απαλλαγή από το σύνολο των προσαυξήσεων που έχουν συσσωρευτεί είτε σε μηνιαίες δόσεις που – υπό προϋποθέσεις – μπορούν να φθάσουν μέχρι και τις 60.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο:

1) Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, οι οποίες έχουν καταστεί «ληξιπρόθεσμες» μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η βασική οφειλή δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή τις 75.000 ευρώ εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Τρέχουσες οφειλές δηλαδή δεν ρυθμίζονται.

2) Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία, ρυθμίζονται:

•οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

•οφειλές από ειδικό φόρο κατανάλωσης αλκοολούχων προϊόντων

•οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

•το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής

3) Δεν ρυθμίζονται οι εξής βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Τελωνεία:

•οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος

•το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής.

4) Στη ρύθμιση, μπορούν να υπαχθούν, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του, καί:

•Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.

•Το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί παλαιότερα σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

5) Επίσης, αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν με τους ίδιους όρους και:

•τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους. Στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων (Τελωνείων) με υπόχρεα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές μπορούν να ρυθμισθούν από τους υπόχρεους - ο καθένας να ρυθμίσει, εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο των οφειλών που αφορούν την προσωπική του υποχρέωση - υπό την αίρεση ότι η αλληλέγγυα υποχρέωση του δεν παύει μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών από τους λοιπούς οφειλέτες ή αυτούς τους ίδιους.

•οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

•οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

6) Ο οφειλέτης που θα υπαχθεί στη ρύθμιση μπορεί να εξοφλήσει τις οφειλές του εφάπαξ με απαλλαγή από το σύνολο (από το 100%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 2 έως 24 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 60. Σε κάθε περίπτωση εξόφλησης σε δόσεις προβλέπεται απαλλαγή από ένα ποσοστό επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το οποίο μειώνεται όσο περισσότερος είναι ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν για εξόφληση σε δόσεις, με τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους:

α) σε 2 έως 12 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 90% των προσαυξήσεων,

β) σε 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 75% των προσαυξήσεων,

γ) σε 25 έως 36 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 60% των προσαυξήσεων,

δ) από 37 μέχρι 48 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 45% των προσαυξήσεων,

ε) από 49 μέχρι 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ.

Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση δεν επιβαρύνονται περαιτέρω με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.

7) Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι εξής:

α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 30-3-2012 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.

β) Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή εφάπαξ εξόφλησή της, την ημέρα υποβολής της αίτησης. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου. Κάθε μία από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής με 1% προσαύξηση για κάθε μήνα καθυστέρησης.

γ) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών σε μηνιαίες δόσεις περισσότερες των 24 πρέπει να συνυποβληθούν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου όπου είναι βεβαιωμένη η ληξιπρόθεσμη οφειλή Ο προϊστάμενος εξετάζει το αίτημα και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με την φορολογική εικόνα και την φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη.

8) Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρείς συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

9) Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση μπορεί να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Στην περίπτωση που χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας «με παρακράτηση» του συνόλου της οφειλής, το οποίο και θα εξοφλήσει το σύνολο της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν επηρεάζει το συμψηφισμό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, το δε ποσό της απαίτησης αυτής συμψηφίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ολόκληρο και μέχρι το μέρος που καλύπτει την οφειλή.

10) Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση:

•Αναβάλλεται η εκτέλεση τυχόν ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε (για περιπτώσεις που το αρχικό χρέος υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ) ή εφόσον η εκτέλεση της ποινής άρχισε, διακόπτεται.

•Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.

•Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

11) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται