Μόνον σε όσους πρόσφυγες διαθέτουν τα νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα, θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες Υγείας.

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, η οποία απευθύνεται σε όλες τις υπηρεσίες παροχής υγειονομικής φροντίδας.

Η εγκύκλιος, που υπογράφεται από τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο, αναφέρει ότι η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται δωρεάν σε αλλοδαπούς που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, με την προϋπόθεση ότι είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι και ανήκουν σε μια από τις κατωτέρω κατηγορίες:

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες.Αιτούντες άσυλο αλλοδαποί.

Δικαιούχοι επικουρικής προστασίας.

Υπαχθέντες στο καθεστώς προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους.

Μόνο απαιτούμενο δικαιολογητικό για την εν λόγω παροχή είναι για κάθε μία από τις άνω κατηγορίες αντίστοιχα:

Η άδεια παραμονής αλλοδαπού, καθώς και η άδεια παραμονής μελών οικογενείας αλλοδαπού, διαρκείας πέντε ετών (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες).

Το δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο εκδοθέν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από το οποίο προκύπτει η υποβολή του αιτήματος ασύλου (αιτούντες άσυλο).

Άδεια παραμονής αλλοδαπού, (όπου, κατά κανόνα, τίθενται η σφραγίδα Επικουρική προστασία ή Ανθρωπιστικό Καθεστώς αντίστοιχα), ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, διετούς διάρκειας (δικαιούχοι επικουρικής προστασίας ή υπαχθέντες σε καθεστώς προστασίας).

Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των κρατικών περιφερειακών ιατρείων και διενέργεια παρακλινικών, ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, παροχή φαρμάκων με συνταγή ιατρού, θεωρημένη από το διευθυντή της κλινικής.

Η νοσοκομειακή περίθαλψη ισχύει για νοσηλεία σε κλινική της Γ΄ θέσης των κρατικών νοσοκομείων.

Δεν παρέχουν

Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Εξαιρούνται τα νοσοκομεία, θεραπευτήρια και κλινικές, όταν πρόκειται για υπηκόους τρίτων χωρών που εισάγονται εκτάκτως για νοσηλεία και για ανήλικα παιδιά, ασυνόδευτα ή μη για τα οποία σε κάθε περίπτωση (έκτακτη ή μη).

Ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς και γενικότερα την τυχόν έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων, πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Στην εν λόγω διαδικασία, πλην των ανωτέρω ρητά αναφερομένων κατηγοριών, δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι μη νομίμως διαμένοντες αλλοδαποί.

Ρητή και μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα περιστατικά που προσέρχονται ως επείγοντα και αφορούν σε απειλητικές για τη ζωή και υπερεπείγουσες καταστάσεις, που εισάγονται από το ΤΕΠ κάθε Νοσοκομείου.

Επίσης, τα προσερχόμενα άτομα που έχουν μολυνθεί από HIV η άλλα λοιμώδη νοσήματα εφόσον χρήζουν θεραπευτικής αγωγής και μέχρι σταθεροποίησης της υγείας τους.

iatronet.gr