Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Χαλκίδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 20:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, κτίριο ΚΟΤΣΙΚΑ, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15, στη Χαλκίδα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), καθώς και με τις υπ. αρ. α) 163/29-05-2020 β) 426/13.11.2020 και γ) 643/24.9.2021 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.