Παρακαλούμε να μην αποθέτετε Απορρίμματα (αδρανή υλικά, ογκώδη υλικά, κλαδιά κλπ) κατά τις ημέρες Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή - Δευτέρα 12 - 15 Αυγούστου 2022.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία .