Σύμφωνα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα επιχορήγηση ύψους 475.296,29 ευρώ θα δοθεί συνολικά στον Δήμο Χαλκιδέων και στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022

Συγκεκριμένα: 

1. Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 19.271.229,95€ σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία, ως ακολούθως:


α) Σε Δήμους της Χώρας ποσό ύψους έως 15.611.242,22€ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, χρεώνοντας τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (33-05-0158) κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν, από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» (33-05-0177).

β) Σε Περιφέρειες της Χώρας ποσό ύψους έως 3.659.987,73€ σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών» (33-05-0163) κατόπιν ισόποσης μεταφοράς χρηματικού ποσού σε αυτόν, από τον λογαριασμό που τηρείται στο ίδιο Ταμείο με τίτλο «Λογαριασμός Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» (33-05-0177).2. Οι ΟΤΑ που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 «Λοιπές επιχορηγήσεις».


3. Για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι ΟΤΑ υποβάλλουν κάθε φορά στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής - Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τις Εντολές Εξόφλησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 2 της αριθμ. 28528/4.05.2022 (ΑΔΑ: 684Φ46ΜΤΛ6-ΣΚ9) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών. Οι εν λόγω Εντολές Εξόφλησης κατόπιν ελέγχου, αποστέλλονται για εκτέλεση στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο προχωρά στην πληρωμή του καθαρού ποσού προς τους τελικούς δικαιούχους και στη μεταφορά του συνολικού ποσού των κρατήσεων και παρακρατήσεων προς τον επιχορηγούμενο ΟΤΑ για την άμεση απόδοσή τους.