Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας στα πλαίσια των διατάξεων της αριθ. 71342 ΚΥΑ για τον περιορισμό της πανδημίας COVID – 19, από 06-11-2020 έως και 30-11-2020, διενήργησε στους χώρους ευθύνης του συνολικά, τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους εξήντα πέντε (4.365) ελέγχους, ενώ επέβαλε δεκαεπτά (17) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€

. Με την αριθ. 76629 ΚΥΑ δόθηκε παράταση στην εφαρμογή των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας COVID – 19 έως και 07-12-2020. Στα πλαίσια των παραπάνω διατάξεων το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας θα συνεχίσει τους ελέγχους ζητώντας τη συνεργασία των πολιτών.