Η πρόσκληση της συνεδρίασης

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2022, που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ερέτριας στην οδό Αρχαίου Θεάτρου την 19 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ον : Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.


Θέμα 2ον : : Περί επικύρωσης του υπ. αρ. 156/04.01.2022 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού με θέμα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ», με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 139788, προϋπολογισμού 226.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (281.232,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής .

Θέμα 3ον : Περί επικύρωσης του υπ. αρ. 400/14.01.2022 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού με θέμα «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΜΕΤΡΩΝ ΥΨΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 140269, προϋπολογισμού 100.806,45€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (125.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.


Θέμα 4ον :Περί παράτασης της υπ. αρ. 8986/13.09.2021 ΑΔΑΜ 21SYMV009196695 σύμβασης, με ανάδοχο την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜ. ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. και αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΜΗΧ/ΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020_2021», λόγω μη ολοκλήρωσης του οικονομικού της αντικειμένου.


Θέμα 5ον :Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή Φυσικού Εδάφους ,για την εκτέλεση του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ Δ.Ε ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ».


Θέμα 6ον :Έγκρισή της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022» .


Θέμα 7ον : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ερέτριας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.


Θέμα 8ον : Λήψη απόφασης παράτασης της μελέτης με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ».(συμβατικού προϋπολογισμού 21.080,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%) CPV:71313400-9 .


Θέμα 9ον : Εισήγηση χορήγησης 1ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: ΄΄ Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ερέτριας 2018-Πρόγραμμα Φιλόδημος ΄