Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, διακηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή με συνθετικό χλοροτάπητα γηπέδου Ροβιών».

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 282.992,45 ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 3/11/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 9/11/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε οκτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
στις 4:55 μ.μ.