Ειδήσεις

Παράταση 30 ημερών για την υποβολή των δηλώσεων προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης

Παρατείνεται η προθεσμία δήλωσης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρεται στην νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, με το άρθρο  1  « παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της δήλωσης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης (Π.Σ.Α) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022 (Α’ 241) μέχρι και την 24η Ιουλίου 2023.

Η καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης πραγματοποιείται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 5007/2022, σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), ήτοι μέχρι και την 31η Ιουλίου 2023 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.»

Υπενθυμίζεται πως η υποβολή της σχετικής δήλωση κανονικά έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2023.

Επίσης επισημαίνεται πως η  υποβολή της δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης γίνεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ηλεκτρονικά, με υποβολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στο οποίο επισυνάπτεται αρχείο σάρωσης (scan) του εντύπου «Δήλωση Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) του άρθρου 114 του ν. 5007/2022».

 

Ποιους αφορά

Υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης είναι νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται από τις εξής οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE:

α) 05.1 εξόρυξη λιθάνθρακα,

β) 05.2 εξόρυξη λιγνίτη,

γ) 06.1 άντληση αργού πετρελαίου,

δ) 06.2 άντληση φυσικού αερίου,

ε) 19.1 παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωδικοποίησης),

στ) 19.2 παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Υπόχρεοι για την καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης είναι οι υπόχρεοι του προηγούμενου εδαφίου των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα για το φορολογικό έτος 2022 προέρχονται, κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον, από τις ανωτέρω οικονομικές δραστηριότητες, κατά ομάδα NACE.

 

2. Ως ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των υπόχρεων για την υποβολή της δήλωσης και την καταβολή της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης θεωρούνται τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά δηλώνονται από τους υπόχρεους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ήτοι τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνονται στο κωδικό 015 του εντύπου Ν.

Προσδιορισμός της Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης

1. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης έχει επείγοντα, προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα και επιβάλλεται επί των πλεοναζόντων κερδών κατά το φορολογικό έτος 2022 των υπόχρεων.

2. Η Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης υπολογίζεται ως εξής:

Π.Σ.Α. = [Φορολογητέα κέρδη φορολογικού έτους 2022 (120% x 1/4 x (φορολογητέα κέρδη ή ζημίες φορολογικών ετών 2018 + 2019 + 2020 + 2021))] x 33%.

3. Ως φορολογητέα κέρδη ή ζημιές για τον υπολογισμό των πλεοναζόντων κερδών νοούνται τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές του υπόχρεου, που λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή του φόρου εισοδήματος, ήτοι τα φορολογητέα κέρδη ή ζημίες που δηλώνονται στους κωδικούς 001 ή 003 του εντύπου Ν, αντίστοιχα.

Εάν το αποτέλεσμα του φορολογικού έτους 2022 είναι ζημιογόνο, δεν καταβάλλεται Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης.

4. Όταν το άθροισμα των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των φορολογικών ετών 2018 έως και 2021 είναι αρνητικό, θεωρείται μηδενικό.

5. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος συστάθηκε ή διεξάγει εργασίες μετά το φορολογικό έτος 2018, το ποσό αναφοράς προσαρμόζεται αναλόγως των ετών λειτουργίας του, ήτοι το άθροισμα των φορολογητέων κερδών ή ζημιών των ετών λειτουργίας του υπόχρεου διαιρείται με τον αριθμό των ετών αυτών.

 

Σχετικά Άρθρα

Σοκ στα Πατήσια: Ληστές μαχαίρωσαν έγκυο στην κοιλιά

Evripos 90FM

Λαμία: Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων στη σχολική κοινότητα – Τμήμα Γυμνασίου με 16 μαθητές θετικούς

Evripos 90FM

Telegraph: Αν η Ελλάδα θέλει να σωθεί, πρέπει να βγει από το ευρώ

Evripos 90FM